Шульгинський ліцей

 

Методична робота

 

Методична робота – один із домінуючих чинників, які прискорюють формування педагогічного досвіду й підвищують якість освіти. Методична робота в школі являє собою цілісну систему заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності вчителів, на збагачення й розвиток творчого потенціалу колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання й виховання.

 

Основними завданнями методичної роботи школи є:

 

·  розвиток учительської творчості;


·  формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідницької роботи;

·  покращення методичної підготовки кадрів;

·  вивчення стилю роботи вчителя;

·  апробація й упровадження освітніх технологій, нових курсів, програм.

 

Головним органом управління науково-методичною роботою в школі є методична рада, зміст діяльності якої спрямований на визначення, відбір і розробку різних варіантів змісту освіти в школі, технологій, форм і методів навчально-виховного процесу, його методичного забезпечення, впровадження інноваційного педагогічного досвіду.

Домінуючою формою методичної роботи в школі є шкільні методичні об’єднання вчителів. Робота ШМО планується залежно від конкретних потреб школи, інтересів, здібностей вчителів, враховуючи моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів.

На засіданнях ШМО:

·         вивчаються навчальні програми, посібники, підручники, інструкції та методичні листи Міністерства освіти і науки України;

·         розглядаються норма­тивно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу; ·         заслуховуються і обговорюються доповіді з актуальних питань навчання і виховання, доповіді вчителів, які пройшли курсову перепідготовку;

·         розглядаються новинки психолого-педагогічної та методичної літератури;

·         проводиться ознайомлення з досвідом колег;

·         аналізуються уроки, заходи, предметні олімпіади, якість знань, умінь та навичок учнів;

·         затверджуються тексти завдань олімпіад;

·         планується і аналізується робота з обдарованими дітьми.

Згідно з річним планом у школі прово­дяться предметні тижні, шкільні олімпіади, які спри­яють розвитку творчої активності вчителів та учнів.